}
โฟกัส . . . ความรู้สึก (OPPOR9s)
วันที่โพสต์: 28/04/2017

"ภาพสวยด้วยโฟกัส . . . ความรู้สึกชัดด้วย Oppo R9S"

------------------------------------------------

น.ส ปัญณธร ยงเยี่ยงพันธุ์ ชั้นปีที่ 1
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ส่ง
ความคิดเห็น ()